Test de cultura d'avaluació

Per a què serveix el test?

El test està pensat perquè les organitzacions del Tercer Sector social autoavaluïn la seva capacitat per treballar a partir d'evidències i realitzar avaluacions. D'aquesta manera, el test pot servir per:

  • Quan s'omple una única vegada, per a tota l'organització:

      - Autodiagnosticar en quin estat de maduresa es troba l'organització pel que fa a la cultura de l'avaluació. 

      - Impulsar processos interns de reflexió (tant en l’àmbit tècnic com estratègic) sobre diferents aspectes vinculats a la gestió de projectes i la cultura organitzacional, entre d'altres. 

  • Quan s'omple diverses vegades, una per cada àrea o equip de projectes: Identificar diferències internes en les pràctiques organitzacionals relacionades amb la gestió de projectes.

Qui l'ha de respondre?

En cas que el test s'ompli una única vegada per tal de valorar la capacitat de tota l'organització, l'ha d'omplir aquella persona que tingui una visió panoràmica de l'organització i disposi de major informació sobre: (1) com es gestionen els projectes i programes a l'organització, i (2) quines competències tenen els equips tècnics, i (3) com es prenen les decisions a l’organització. El càrrec específic variarà segons l'organigrama de cada entitat: la direcció, una direcció d'àrea, la persona coordinadora de projectes, etc. 

En cas que el test es vulgui omplir diverses vegades, una per cada àrea o equip de projecte, l'hauran d'emplenar les persones coordinadores o tècniques de projecte, que són les que disposen de la informació sobre com es gestionen les intervencions. 

En quin moment es recomana respondre'l?

El test es pot respondre en qualsevol moment. De totes maneres, per tal de maximitzar-ne la utilitat, es recomana omplir-lo regularment (un cop l'any per exemple) en un moment en què sigui fàcil lligar-lo a una reflexió estratègica i/o organitzacional, per exemple: quan es realitza la memòria d'activitats, quan es planifica l'any següent, de cara a una presentació a la junta directiva o l'assemblea, etc.

Com s'han d'interpretar els resultats?

Un cop emplenat el test, el resultat es transmet en forma de gràfic d'aranya. És a dir, un gràfic amb 8 dimensions, en el qual l'organització obté per cada dimensió una puntuació sobre 20. Com més puntuació, més arrelada està la pràctica d'avaluació. Addicionalment, d'acord amb aquesta puntuació, l'eina proporciona una recomanació sobre com potenciar aquell aspecte de la cultura de l'avaluació. L'informe, que recull el gràfic i les 8 recomanacions, es pot imprimir en PDF o descarregar en format excel.

Dades d'identificació

Nom de l'entitat

0/47